مشاوره معدن

مشاوره معدن

•    انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی سنگ آهک به روش شیمی تر و دستگاهی
•    مشاوره ثبت محدوده معدن
•    تهیه نقشه توپوگرافي و ژئوشيمي
•    مشاوره انتخاب سینه كار
•    مشاوره چالزني و اجرای اصول صحیح چالزنی بر اساس نوع بافت سنگ، نوع سینه کار، نوع تجهیزات لازم، نوع کوره ومحل مصرف، شرایط اقلیمی و ...
•    مشاوره آتشکاري و اجرای صحیح آن
•    احداث پله های صحیح و اصولی و راه دسترسی آسان
•    استخراج سنگ مورد نیاز براساس نوع مصرف و نوع کوره