مشاوره فنی و تولید

مشاوره فنی و تولید

مشاوره سرمایه گذاری در صنعت آهک
طرح توسعه واحدهای آهک صنعتی
تکوین محصول جدید در صنعت آهک
مشاوره فنی انواع تجهیزات و ماشین آلات خط تولید آهک
حل مشکلات و افزایش راندمان کمی وکیفی تولید
راه اندازی خط توليد آهک
ترجمه و انتشار مقالات علمی آهک
ترجمه کتاب های تخصصی در زمینه آهک
ارائه کنفرانس های تکنولوژی جدید آهک