فرآیند تبدیل سنگ آهک به آهک زنده

فرآیند تبدیل سنگ آهک به آهک زنده

نویسنده : مدیریت شرکت

|


فرآیند تبدیل سنگ آهک به آهک زنده و هیدراته
سوزاندن سنگ آهک در حدود 900 درجه سانتی گراد رخ می دهد. حرارت کوره ها جهت حصول اطمینان از پخته شدن تمام مناطق و هسته سنگها اغلب تا 1200 درجه سانتی گراد می باشد.
واکنش تجزیه حرارتی کربنات کلسیم به صورت زیر می باشد:

طی این واکنش شیمیایی، آهک زنده تولید می شود.
اضافه نمودن آب به آهک زنده، یک واکنش گرمازاست و تولید آهک هیدراته می نماید. واکنش هیدراتاسیون آهک زنده به صورت زیر می باشد:

آهک هیدراته با اینکه اساساً یک ماده خشک می باشد ولی بطور کلی دارای مقادیر کم رطوبت آزاد(کمتر از 1 %) نیز هست.
حدود 10 تا 15 درصد آهک زنده تولیدی در کشورهای توسعه یافته به آهک هیدراته تبدیل می شود

 


  

ارسال نظر