سوپر اکسید کلسیم

سوپر اکسید کلسیمپودر سوپر اکسید کلسیم ویژه
نام های تجاری: کلسیم اکساید - اکسیدکلسیم - دسیکانت - جاذب
گرید: ویژه- سوپر40
درجه خلوص اکسیدکلسیم 96%
اندازه ذرات: کمتر از 45 میکرون

نوع بسته بندی و تحویل قابل ارائه محصول:

کیسه ای 20 کیلویی