راه اندازی کنترل کیفیت

راه اندازی کنترل کیفیت

راه اندازی واحدهای کنترل و تضمین کیفیت
ساخت، راه اندازی و آموزش آزمايشگاه كنترل كيفيت
اخذ استانداردهاي ملي ایران در زمینه آهک زنده و آهک هیدراته به شماره های استاندارد 4739- 4740- 4742- 2073- 270- 4735 و ...
اجراي سيستم هاي مديريت کیفیت
 انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی آهک زنده و آهک هیدراته به روش شیمی تر و دستگاهی