خدمات تحقیق و توسعه

خدمات تحقیق و توسعه

 
طرح توجیه فنی و اقتصادی احداث واحدهای تولید آهک صنعتی
مشاوره سرمایه گذاری در صنعت آهک
ترجمه و انتشار مقالات علمی آهک
ترجمه کتاب های تخصصی در زمینه آهک
ارائه کنفرانس های تکنولوژی جدید آهک