اکسید کلسیم  ویژه

اکسید کلسیم ویژه

پودر اکسید کلسیم ویژه
گرید: ویژه- سوپر40
درجه خلوص اکسیدکلسیم 96%
اندازه ذرات: 20 الی 40 میکرون

نوع بسته بندی و تحویل قابل ارائه محصول:
کیسه ای 15 کیلویی
کیسه ای 20 کیلویی