آموزش پرسنل

آموزش پرسنل

آموزش پرسنل تولید اعم از اپراتوری،مهندسی،نظارت،تعمیرات و نگهداری واحدهای سنگ شکن، کوره، هیدراتاسیون، بارگیرخانه،واحد اداری و منابع انسانی،واحد فنی، واحد کنترل و تضمین کیفیت