آموزش و مهارت پرسنل

آموزش و مهارت  پرسنل

آموزش پرسنل تولید اعم از اپراتوری،مهندسی،تعمیرات و نگهداری، فنی، کنترل و تضمین کیفیت
راه اندازی واحدهای کنترل و تضمین کیفیت
ساخت، راه اندازی و آموزش آزمايشگاه كنترل كيفيت
اخذ استانداردهاي ملي ایران در زمینه آهک زنده و آهک هیدراته
اجراي سيستم هاي مديريت کیفیت
انجام آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی آهک زنده و آهک هیدراته به روش شیمی تر و دستگاهی